Alientoma

Μία δυναμική βάση δεδομένων για τα ξενικά έντομα στην Ελλάδα

Literature

Authorssort descendingΈτοςΤίτλος
S. H.1993Dermaptera: Eudermaptera II
A. Aak, Rukke, B. A., Ottesen, P. S., Hage, M.2019Long-tailed silverfish (Ctenolepisma longicaudata) – biology and control
R. Adaime, Santos, R., Azevedo, T., Vasconcelos, A., Sousa, M., Souza-Filho, M.2017First record of Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) in the state of Acre, Brazil
A. Aebi, Schonrogge, K., Melika, G., Alma, A., Boscio, G., Quacchia, A., Picciau, L., Abe, Y., Moriya, S., Yara, K., Seljak, G., Stone, G. N.2006Parasitoid recruitment to the globally invasive chestnut gall wasp Dryocosmus kuriphilus
J. Agius2018Pest species Cydalima perspectalis (Walker, 1859) new to the Maltese Islands (Lepidoptera: Crambidae)
J. Agius2017Lantanophaga pusillidactylus (Walker, 1864) new to the Maltese Islands (Lepidoptera: Pterophoridae)
V. Albouy, Caussanel C.1990Dermaptères ou Perceoreilles
J. B. Alexander, Newton, J., Crowe, G. A.1991Distribution of Oriental and German cockroaches, Blatta orientalis and Blattella germanica (Dictyoptera), in the United Kingdom
H. T. Anastassiu, Ghavalas, N., Coutsis, J. G.2010First record of Cacyreus marshalli in Greece, and comments on the potential occurrence of Zizeeria karsandra on the Greek island of Crete (Lepidoptera: Lycaenidae)
S. Anlaş, Kočárek P.2012Current status of Dermaptera (Insecta) fauna of Turkey and Cyprus
A. Arzone, Alma A.2000Eulofide galligeno dell’Eucalipto in Italia
B. Aukema, Rieger C.2001Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 4. Pentatomorpha I
B. Aukema, Rieger, C., Rabitsch, W.2013Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 6. Supplement
A. Ayouantis1940Scale observed on Citrus in the island of Crete
J. R. Baars, Neser S.1999Past and present initiatives on the biological control of Lantana camara (Verbenaceae) in South Africa
R. Baker, Candresse, T., Dormannsne, S. E., Gilioli, G., Gregoire, J. C., Jeger, M. J., O. Karadjova, E., Lövei, G., Makowski, D., Manceau, C., Navajas, M., A. Puglia, P., Rafoss, T., Rossi, V., Schans, J., Schrader, G., Urek, G., J. van Lenteren, C., Vloutoglou, I., Winter, S., Zlotina, M.2010Risk assessment of the oriental chestnut gall wasp, Dryocosmus kuriphilus for the EU territory and identification and evaluation of risk management options
M. Barta2016Biology and temperature requirements of the invasive seed bug Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae) in Europe
R. Battiston, Andria, S., Borgese, D., di Pietro, W., Manciagli, A.2020Where two giants meet: the first records of Sphodromantis viridis in Sicily and Greece and the spread in Europe of Hierodula tenuidentata (Insecta Mantoidea) show new crossroads of mantids in the Mediterranean
R. Battiston, Andria, S., Ruzzante, G.2017The silent spreading of a giant mantis: a critical update on the distribution of Sphodromantis viridis (Forskål, 1775) in the Mediterranean islands (Mantodea: Mantidae)
R. Battiston, Leandri, F., di Pietro, W., Andria, S.2018The Giant Asian Mantis Hierodula tenuidentata Saussure, 1869 spreads in Italy: a new invasive alien species for the European fauna?(Insecta Mantodea)
R. Battiston, Picciau, L., Fontana, P., J., M.2010The Mantids of the Euro-Mediterranean Area
J. W. Beardsley1998Chalcid wasps (Hymenoptera: Chalcidoidea) associated with fruit of Ficus microcarpa in Hawaii
R. Beenen, Roques A.2010Leaf and Seed Beetles (Coleoptera, Chrysomelidae). Chapter 8.3
W. D. Bell, Adiyodi K. G.1981The American Cockroach
S. Bella2013New alien insect pests to Portugal on urban ornamental plants and additional data on recently introduced species
S. Bella, Loverde G.2002Presenza nell’Italia continentale e in Sicilia di Ophelimus prope eucalypti (Gahan) e Aprosptocetus sp., galligeni degli Eucalipti (Hymenoptera, Eulophidae)
S. Bella, Marchese G.2007First record of Lantanophaga pusillidactylus (Walker, 1864) for the Italian fauna (Lepidoptera Pterophoridae)
S. Bella, Rapisarda C.2013First record from Greece of the invasive red gum lerp psyllid Glycaspis brimblecombei Moore (Hemiptera Psyllidae) and its associated parasitoid Psyllaephagus bliteus Riek (Hymenoptera Encyrtidae)
M. Q. Benedict, Levine, R. S., Hawley, W. A., Lounibos, L. P.2007Spread of the tiger: global risk of invasion by the mosquito Aedes albopictus
E. J. Bergmann, Venugopal, P. D., Martinson, H. M., Raupp, M. J., Shrewsbury, P. M.2016Host plant use by the invasive Halyo-morpha halys (Stål) on woody ornamental trees and shrubs
M. Binns, Hoffmann, A., van Helden, M., Heddle, T., Kirkland, L., Umina, P.2020Earwigs - an appetite for destruction or are they beneficial?
G. W. Bishop, Homan, H. W., Sandvol, L. E., Stoltz, R. L.1982Management of potato insects in the western states
R. M. Bohart, Menke A. S.1976Sphecid wasps of the world. A generic revision
H. Bohn1984Blatta furcata (Karny), The nearest relative of the Oriental cockroach (Blatta orientalis L.)(Insecta: Blattodea: Blattidae)
X. Bonnefoy, Kampen, H., Sweeney, K.2008Public health significance of urban pests
Z. Bouček1988Australian Chalcidoidea (Hymenoptera): A Biosystematic Revision of Generaand Fourteen Families, with a Reclassification of Species
P. Bragg1996Mantis study group newsletter 1
E. B. Brennan, Gillr, J., Hrusag, F., Weinbaums, A.1999First record of Glycaspis brimblecombei (Moore)(Homoptera: Psyllidae) in North America: initial observations and predator associations of a potentially serious new pest of eucalyptus in California
G. Brussino, Bosio, G., Baudino, M., Giordano, R., Ramello, F., Melika, G.2002Pericoloso insetto esotico per il castagno europeo
CABI2021Rodolia cardinalis (vedelia beetle)
CABI2021Ceratitis capitata (Mediterranean fruit fly)
CABI2021Harmonia axyridis (harlequin ladybird)
CABI2021Aedes albopictus (Asian tiger mosquito)
CABI2021Thaumastocoris peregrinus (bronze bug)
CABI2021Corythucha ciliata (sycamore lace bug)
CABI2021Graphocephala fennahi
CABI2021Ophelimus maskelli (Eucalyptus gall wasp)
CABI2021Glycaspis brimblecombei (red gum lerp psyllid)
CABI2021Periplaneta americana (American cockroach)
CABI2021Icerya purchasi (cottony cushion scale)

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith